Zadejte dotaz pro vyhledání :
Půjčovní doba :
dospělí |  děti

Dospělí a studenti :

Po  8:00 - 18:00
Út     -      -
St  13:30 - 18:00
Čt  8:00 - 18:00
 8:00 - 16:00
So  9:00 - 11:00
Ne  14:00 - 17:00

Úvodní stránka

Výzva k předložení nabídek - topení a plynofikace

 

 
V Poličce dne 30. 8.  2010
 
 
Výzva
k předložení nabídek dle zákona č. 137/2006 Sb., za účelem výběru dodavatele
 
 
I. Identifikační údaje zadavatele:
 
Městská knihovna Polička, Palackého nám. 64, 572 01 Polička
IČ:       71193928
Telefon: 461 723 865
Mobil: 604 440 383
Zástupce zadavatele: Jan Jukl - ředitel        
Kontaktní osoba:        Jan Jukl – tel.: 604 440383
Božena Havranová, tel.: 461 723 824
 
 
II. Vymezení plnění zakázky:
 
Ústřední topení a plynoinstalace v Městské knihovně Polička
 
Předmětem zakázky je zřízení ústředního topení a plynofikace do Městské knihovny Polička, Palackého nám. 64, Polička.
 
 
III. Požadavky zadavatele na zpracování nabídky:
 
Nabídka bude zpracována dle projektové dokumentace zřízení ÚT a plynofikace, zpracovaného projekční kanceláří Jaroslav Přikryl.
 
Projektovou dokumentaci a slepý rozpočet je možné si po předběžné telefonické domluvě vyzvednout u ředitele Městské knihovny Polička do 8.9. 2010
 
Prohlídka stavby je možná po telefonické domluvě v termínu od 1.9. do 8.9. 2010
 
Nabídka bude mimo jiné obsahovat:
Náklady na uvedení stavby do původního stavu, náklady na likvidaci suti vč. uložení na skládku a úklidu a veškeré náklady nutné k řádnému a bezvadnému provedení
a dokončení této stavby.
Návrh záručních podmínek a budoucího servisu.
Nabídková cena bude označena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná.
Prvním listem nabídky bude krycí list, na kterém bude uvedena cena zakázky bez DPH, výše a sazba DPH a cena včetně DPH.
 
¨
IV. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:
 
Dodavatel prokáže splnění kvalifikačních předpokladů předložením kopie oprávnění k podnikání a kopie výpisu z obchodního rejstříku.
 
V. Kriteria hodnocení:
 
Kriteriem hodnocení nabídky bude celková nabídková cena.
 
VI. Termín a místo podání nabídek:
 
Dodavatelé nabídku předají písemně v uzavřené obálce s označením: „Soutěž – ÚT a plynofikace MK Polička – neotvírat“ na adresu Městské knihovny nebo osobně do kanceláře MK Polička nejpozději do 10.9.  2010 do 12 hodin.
 
VII. Další ujednání:
 
Dodavatel zpracuje nabídku tak, že předloží nabídkový rozpočet v Kč v členění na cenu
bez DPH, sazbu a výši DPH a celkovou cenu včetně DPH.
Nabídka bude předložena v nerozebíratelném provedení.
Předpokládaný termín realizace zakázky:září, říjen 2010
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž, nevyhodnotit žádného uchazeče případně odmítnout všechny předložené nabídky. Předložené nabídky se nevrací.
Zadavatel si dále vyhrazuje právo zadat pouze část zakázky.
Dodavatelé mohou předložit pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Dodavatel předloží v nabídce současně i návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou, který bude obsahovat návrh platebních podmínek a záruční lhůty.
Zálohy nebudou poskytovány..
Dodavatel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.
 
Jan Jukl
ředitel MK Polička
 
 
 

zpět

rss    | Městská knihovna Polička 2008 | Návštěv :