Zadejte dotaz pro vyhledání :
Půjčovní doba :
dospělí |  děti

Dospělí a studenti :

Po  8:00 - 18:00
Út     -      -
St  13:30 - 18:00
Čt  8:00 - 18:00
 8:00 - 16:00
So  9:00 - 11:00
Ne  14:00 - 17:00

Dokumenty

O knihovně : Dokumenty | Historie | Fond | Poplatky

Zpráva o činnosti 2015

 
 
Zpráva o činnosti
Městská knihovna Polička - rok 2015
 
 
V roce 2015 je možné za hlavní události v životě knihovny označit:
-          Knihy, knihovna a uživatelé
-          vytvoření konceptu nízkoprahového pracoviště a zaměstnání  7 pracovníků z ÚP
-          zahájení projektu memoria_Polička
-          aktivity spojené s oslavami 750. let_Poličky  (750. tváří, Bitva na Políčkách, Historický kalendář, FB stránka města Poličky)
-          Zavedení nového systému třídění naučné literatury (systém MaJa)
-          Rozvoj výuky informační gramotnosti (internetová bezpečnost, dokumentová gramotnost)
-          zahájení koncepční digitalizace fotografií, tisků a dokumentů (zejména soukromých sbírek)
-          regionální funkce; rekonstrukce knihovny ve Stříteži
-          pořádání 5. ročníku festivalu Poličské kulturní léto a jiné kulturní činnosti
-          publikační činnost knihovny
 
 
 
Knihovna, knihy a uživatelé
Hlavní funkcí knihovny bude vždy zprostředkování četby občanům svého města.  Z pohledu počtu pravidelných čtenářů lze označit městskou knihovnu polička za velmi ale velmi úspěšnou.
( metrika: 1941 uživatelů = 22% obyvatel města, celostátní průměr je 10,2%, zdroj: www.benchmarkingknihoven.cz)
Za sledované období jsme registrovali 1941 čtenářů, knihovnu navštívilo 28720 registrovaných  čtenářů,kteří si půjčili 73 165 (převážně) knih.
registrovaní čtenáři:
ROK
REGISTROVANÍ
Z TOHO DO 15 LET
NÁVŠTEV
2015
1941
619
28720
2014
1849
566
28342
2013
1864
574
28981
2012
1799
523
27857
2011
1783
530
26986
2010
1676
524
25566
2009
1696
504
24571
2008
1587
480
24039
2007
1598
509
23865
2006
1488
417
22841
2005
1458
411
2004
1476
431
2003
1442
377
2002
1507
437
2001
1433
447
 
Statistiky jsou z knihovního systému Clavius a sledují pouze registrované uživatele- čtenáře.
 Za rok 2015 navštívilo 2531 neregistrovaných návštěvníků internetu, cca 5500 návštěvníků kulturních akcí (včetně Poličského kulturního léta) a cca 1500 studentů, navštěvujících lekce informačního vzdělávání. Do návštěvnosti nejsou započítáni návštěvnici výstav.

V roce 2015 se počet registrovaných čtenářů a návštěvníků knihovny přiblížil k hranici 2000 registrovaných uživatelů, který považuji pro poličskou knihovnu jako adekvátní. 


 
 
KNIŽNÍ FOND:

Akvizice v Městské knihovně Polička v roce 2015:
Celkem bylo nakoupeno 1531 knih.
V roce 2015 jsme vydali za nákup knih celkem 258 820,- Kč
Nakupujeme z různých zdrojů, přihlížíme ke slevám a rabatům. Objednáváme přes internet zejména  z Kosmasu (30%), Euromedie Group (26%) a dalších. Nakladatelský servis Středokluky nám vozí knihy k prohlédnutí a dává nám 30% rabat. Fond doplňujeme také z knih, zakoupených v Knize Petrová a Knihkupectví Dolejš a knihkupectví Pillmayer, kde máme slevu 10%. Při výběru knih dbáme na různorodou skladbu fondu, abychom uspokojili všechny věkové kategorie, čtenáři dávají tipy na nákup novinek.
Akviziční činnost MKP hodnotím na velmi vysoké úrovni, zejména díky zkušenostem a knižnímu přehledu pracovnice akvizice i ostatních zaměstnanců, kteří se na nákupu nových knih podílí. Počet nakoupených knih a finance za ně vydané pokládám vzhledem k velikosti a zaměření knihovny za adekvátní.
Výsledky všech provedených kontrol v organizaci a případná opatření k nápravě:

Nejsem si vědom žádných opatření. viz  Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2015.
Zhodnocení úsporných opatření přijatých k udržení vyrovnaného hospodaření organizace:
Domnívám se, že jsme se svěřenými financemi nakládali co nejúsporněji a ve všech případech se snažili najít co nejekonomičtější řešení. Konkrétní informace viz Uzávěrka MKP za rok 2015.
Činnost knihovny v roce 2015
 
Vytvoření konceptu nízkoprahového pracoviště

V roce 2015 bylo v knihovně zaměstnáno 7  klientů z ÚP. Systém  krátkodobého zaměstnávání  s cílem pracovní aktivizace dlouhodobě nezaměstnaných a absolventů se nám velice osvědčil, pomohl výrazně v množství i kvalitě aktivit knihovny, jak standartních (výpůjční služby, obalování a příprava knih, úklid, zajišťování regionálních funkcí), ale zejména nadstandartních aktivit knihovny (digitalizace, výroba a prodej propagačních materiálů, publikační činnost, kulturní činnost a technické zajišťování akcí městských organizací). V tomto trendu hodláme pokračovat i do budoucna, s cílem vytvořit jednoznačný rámec nízkoprahového pracoviště a zajištění stabilní finanční podpory pro tuto činnost.
V roce 2015 obdržela knihovna dotaci ÚP v celkové výši cca 650 tis.
 
Zahájení projektu memoria polička
Účelem projektu je zejména činnost vedoucí k uchování historické paměti města, z velkým důrazem na digitalizaci korporátních a zejména osobních fotografií , tiskovin a dokumentů. Během roku bylo naskenováno více než 10 000 stran historické Jitřenky, cca 3000 fotografií a mnoho dalších dokumentů týkajících se Poličky. V rámci projektu proběhly 4 výstavy, vydána jedna publikace, uspořádáno několik besed a setkání s pamětníky, nahráno cca 50 hodin rozhovorů.  Celý rok se pracuje na verzi poličské digitální knihovny, která by měla svůj provoz zpustit v roce 2016 (zatím dostupná na www.vyvoj.knihovna.policka.org )
 
 
Zavedení nového systému třídění naučné literatury
Již od minulého roku se snažíme zpřístupnit a lépe pochopit třídění knih v naučné literatuře nejen našim čtenářům, ale také nám knihovníkům. Dopomoci může systém MaJa vytvořený za inspirace klasického Deweyho desetinného třídění a ulehčující práci a orientaci ve fondu. 
Výsledkem práce by nemělo být „jen“ utřídit naučnou literaturu ale vytvořit fond knih se kterými knihovna nakládá srozumitelně tak, aby pro všechny bylo jasné jestli knihu máme/nemáme a kde ji můžeme najít (k tomu patří i navigační systém a vnitřní přehled a organizace jednotlivých fondů
 
Informační vzdělávání
Je pro knihovnu dnes již samozřejmostí i když ne na celostátní úrovni. Zatímco většina knihoven považuje za informační vzdělávání to, co zrovna v rámci zdrojů mohou nabídnout, informační vzdělávání v podání naší knihovny má koncept – systematicky zahrnuje do svého modelu všechny věkové  kategorie a navazuje na již předešlou spolupráci se školami.
V roce 2015 jsme se zaměřili především na lekce informačního vzdělávání především v oblastech informační bezpečnost a dokumentová gramotnost, kde vidíme mezeru v rámci celého primárního stupně vzdělávání .
                                                                                                                                            
Spolupracující instituce:
MŠ Luční / MŠ Čtyřlístek / MŠ Rozmarýnek
ŽŠ Masarykova – I. a II. stupeň
ZŠ Na Lukách – I. stupeň
SOŠ a SOU Obchodní a služeb Polička
Gymnázium Polička
ŽŠ Pomezí / ŽŠ Oldřiš / ZŠ Sebranice
 
Počet lekcí v roce 2015: 71
Počet žáků a studentů:  á 1500
 
 
 
Regionální funkce
 
V roce 2015 byla Městská knihovna Polička opětovně pověřena výkonem regionálních funkcí pro 16 okolních knihoven. Standardně byl průběžně nakupován výměnný fond, tedy knihy, které jsou katalogizovány a distribuovány do malých neprofesionálních knihoven. Nakoupeno bylo 325 nových knih za téměř 40 000,- Kč. Každá knihovna obdržela dvě dodávky knih (nové + vyměněné) – celkem 32 souborů, ve kterých bylo celkem 2 288 knih. Vedle toho probíhaly průběžné metodické návštěvy knihoven a konzultace chodu jednotlivých knihoven.
Přes snižující se fin. prostředky, které MKP za výkon regionálních funkcí  dostává, se domnívám, že služby poskytované 16 malým knihovnám v okolí jsou na nadprůměrné úrovni a mají značný vliv na fungování těchto knihoven. Pochvalně se o našich službách vyjadřují také starostové a knihovníci jednotlivých obcí.
Publikační činnost
 
V roce 2015 vydala MK Polička 2 knihy, Hudební eseje a morality Jaroslava Mihuleho a Historický kalendář poličského regionu Pavla Vlka. Proběhl dotisk knihy + CD Otvírání studánek.
 
Závěrem a do budoucna
 
Hlavním úkolem pro rok 2016 je zavedení nového knihovního systému KOHA, pokračování rozvoje konceptu nízkoprahového pracoviště a další krátkodobé zaměstnávání klientů ÚP, spuštění digitální knihovny, organizace oslav 120. let železnice Polička – Svitavy a pokračování koncepční digitalizace v rámci projektu memoria_Polička. Plánujeme vydání dvou publikací (Historie poličské lokálky, Paměti Václava Ripla). Důležitým cílem roku 2015 bude hledání možností vícezdrojového financování městské knihovny.
 
 

                                                                                                                                                                            Jan Jukl zpět na přehled dokumentů
rss    | Městská knihovna Polička 2008 | Návštěv :