Zadejte dotaz pro vyhledání :
Půjčovní doba :
dospělí |  děti

Dospělí a studenti :

Po  8:00 - 18:00
Út     -      -
St  13:30 - 18:00
Čt  8:00 - 18:00
 8:00 - 16:00
So  9:00 - 11:00
Ne  14:00 - 17:00

Dokumenty

O knihovně : Dokumenty | Historie | Fond | Poplatky

Zpráva o činnosti 2014

 
 
Zpráva o činnosti
Městská knihovna Polička - rok 2014
 
 
 
I. Úvod.
V roce 2014 je možné za hlavní události v životě knihovny označit:
-          Prodloužení výpůjční doby do 18:00
-          Pořádání 4. Ročníku Poličského kulturního léta
-          Částečnou změnu třídění v oddělení nauční literatury
-          Pořádání Roku české hudby v Poličce
-          Navázaní spolupráce se školou Na Lukách
-          Navázání hlubší spolupráce s obcemi Borová, Sádek, Široký Důl a Oldřiš – aktivní podíl na rekonstrukci knihoven
 
 
 
 
 
 
1)      REGISTROVANÍ ČTENÁŘI:
Za sledované období jsme registrovali 1864 čtenářů, knihovnu navštívilo 28981 registrovaných čtenářů, kteří si půjčili 76 200 (převážně) knih.
registrovaní čtenáři:
ROK
REGISTROVANÍ
Z TOHO DO 15 LET
NÁVŠTEV
2014
1849
566
28342
2013
1864
574
28981
2012
1799
523
27857
2011
1783
530
26986
2010
1676
524
25566
2009
1696
504
24571
2008
1587
480
24039
2007
1598
509
23865
2006
1488
417
22841
2005
1458
411
2004
1476
431
2003
1442
377
2002
1507
437
2001
1433
447
 
Statistiky jsou z knihovního systému Clavius a sledují pouze registrované uživatele- čtenáře.
 Za rok 2014 navštívilo cca 3000 neregistrovaných   návštěvníků internetu , cca 3500 návštěvníků  kulturních akcí (včetně Poličského kulturního léta) a cca 1000 studentů místních škol, navštěvujících lekce informačního vzdělávání. Do návštěvnosti nejsou započítáni návštěvnicí výstav (cca 1500/měsíc)

V roce 2014  počet registrovaných čtenářů a návštěvníků knihovny  stagnoval, přesto  věřím, že se pomalu blížíme k hranici 2000 registrovaných uživatelů, který považuji pro poličskou knihovnu jako adekvátní. 


2)      KNIŽNÍ FOND:

Akvizice v Městské knihovně Polička v roce 2014:
Celkem bylo nakoupeno 1347 knih ve složení:
naučná pro dospělé   231 ks
beletrie pro dospělé  795 ks
naučná pro děti                           62 ks
beletrie pro děti                          259 ks
V roce 2014 jsme vydali za nákup knih celkem 223 011,- Kč
Nakupujeme z různých zdrojů, přihlížíme ke slevám a rabatům. Objednáváme přes internet zejména  z Kosmasu (30%), Euromedie Group (26%) a dalších. Nakladatelský servis Středokluky nám vozí knihy k prohlédnutí a dává nám 30% rabat. Fond doplňujeme také z knih, zakoupených v Knize Petrová a Knihkupectví Dolejš, kde máme slevu 10%. Při výběru knih dbáme na různorodou skladbu fondu, abychom uspokojili všechny věkové kategorie, čtenáři dávají tipy na nákup novinek.
Akviziční činnost MKP hodnotím na velmi vysoké úrovni, zejména díky zkušenostem a knižnímu přehledu pracovnice akvizice i ostatních zaměstnanců, kteří se na nákupu nových knih podílí. Počet nakoupených knih a finance za ně vydané pokládám vzhledem k velikosti a zaměření knihovny za adekvátní.
                                                                                                                                                
3. Informační vzdělávání

Informační vzdělávání (IV) v knihovně posunulo zejména v té rovině, že je ze strany spolupracujících institucí (škol) vnímáno jako plnohodnotná výuka žáků a studentů v prostorách knihovny, která je vedena knihovníkem-lektorem. Vedle samotného vzdělávání žáků proto lekce přináší i šanci pro pedagogy pozorovat kolektiv při práci.
Spolupracující instituce:
MŠ Luční / MŠ Čtyřlístek / MŠ Rozmarýnek
ŽŠ Masarykova – I. a II. stupeň
ZŠ Na Lukách – I. stupeň
SOŠ a SOU Obchodní a služeb Polička
Gymnázium Polička
ŽŠ Pomezí / ŽŠ Oldřiš / ZŠ Sebranice
 
Počet lekcí v roce 2014: 56
Počet žáků a studentů:  á 1000
 
 
 
4. Regionální funkce:
V roce 2014 byla Městská knihovna Polička opětovně pověřena výkonem regionálních funkcí pro 16 okolních knihoven. Standardně byl průběžně nakupován výměnný fond, tedy knihy, které jsou katalogizovány a distribuovány do malých neprofesionálních knihoven. Nakoupeno bylo 325 nových knih za téměř 40 000,- Kč. Každá knihovna obdržela dvě dodávky knih (nové + vyměněné) – celkem 32 souborů, ve kterých bylo celkem 2 288 knih. Vedle toho probíhaly průběžné metodické návštěvy knihoven a konzultace chodu jednotlivých knihoven. Ve třech knihovnách byla zrealizována kompletní revize knižního fondu (Široký Důl, Oldřiš, Borová) a také kompletní restrukturalizace knižního fondu.
Přes snižující se fin. prostředky, které MKP za výkon regionálních funkcí  dostává, se domnívám, že služby poskytované 16 malým knihovnám v okolí jsou na nadprůměrné úrovni a mají značný vliv na fungování těchto knihoven. Pochvalně se o našich službách vyjadřují také starostové a knihovníci jednotlivých obcí.
5)      Získané granty
 
V roce 2014 obdržela knihovna grant z Nadace Bohuslava Martinů ve výši 35 000,- Kč
6)      Výsledky všech provedených kontrol v organizaci a případná opatření k nápravě:

Nejsem si vědom žádných opatření. viz  Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2014.
8)      Zhodnocení úsporných opatření přijatých k udržení vyrovnaného hospodaření organizace:
Domnívám se, že jsme se svěřenými financemi nakládali co nejúsporněji a ve všech případech se snažili najít co nejekonomičtější řešení. Konkrétní informace viz Uzávěrka MKP za rok 2014.
9)      Kulturní činnost
Nejvíce navštívenou knihovnickou akcí se v uplynulém roce stal vzpomínkový koncert kapely Neřež věnovaný 10. výročí úmrtí zpěvačky Zuzany Navarové. Knihám se začalo dařit i na divadelním jevišti. 5x k nám zavítalo LiStOVáNí, projekt scénického čtení Lukáše Hejlíka, a díky velkému zájmu návštěvníků se bude v novém roce listovat knihami každý měsíc.Kulturní nabídku obohacujeme také výstavami. Pro rok 2014 se podařilo uskutečnit 10 výstav známých i méně známých umělců. Jako každý rok knihovna organizovala (spolu s muzeem) Poličské kulturní léto, během kterého se realizovalo více než 50 akcí (letní kino, dětská divadla, tvořivé dílny). 

 
10)   Plány a vize organizace na rok 2015  a návrh realizace:
 
V rámci oslav 750. výročí města a projektu memoria_Polička máme v plánu dokončit digitalizaci Jitřenky a její webové zpřístupnění. V proběhu roku chceme digitalizovat staré fotografie a dokumenty, ve spolupráci s Kabinetem knihovnictví MU v Brně připravujeme vytvoření poličské digitální knihovny , zpřístupňující zejména textové informace o Poličce a regionu (noviny, periodika, staré tisky atd.) a také databázi výpovědí pamětníků.  Projekt memoria_Polička  je zamýšlen jako dlouhodobý, rok 2015 je zaměřen zejména na dokumentační činnost.
Pro rok 2015 plánujeme vytvoření 4 pracovních míst pro klienty úřadu práce. Na realizaci těchto míst spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování a Úřadem práce ve Svitavách.
V rámci kulturní činnosti plánujeme, (mimo pravidelného měsíčního programu) 5. ročník poličského kulturního léta, po předchozích zkušenostech bude celá akce koncipovaná více jako letní kino. Každý měsíc do Poličky zavítá projekt Listování, proběhne 8-10  výstav zaměřených k oslavám 750. let Poličky.
Ve spolupráci s knihovnami a firmou E-reading bude v testovacím souběžném provozu zaveden open-source knihovní systém KOHA, na který má knihovna v plánu přejít v roce 2016-17.
V roce 2015 neplánujeme zavedení elektronických výpůjček, zejména z důvodu vysoké ceny.
 

 

                                                                                                                                                                            Jan Jukl


zpět na přehled dokumentů
rss    | Městská knihovna Polička 2008 | Návštěv :