Zadejte dotaz pro vyhledání :
Půjčovní doba :
dospělí |  děti

Dospělí a studenti :

Po  8:00 - 18:00
Út     -      -
St  13:30 - 18:00
Čt  8:00 - 18:00
 8:00 - 16:00
So  9:00 - 11:00
Ne  14:00 - 17:00

Dokumenty

O knihovně : Dokumenty | Historie | Fond | Poplatky

Zpráva o činnosti 2016

 

 V roce 2016 je možné za hlavní události v životě knihovny označit:

-         - Přechod na nový knihovnický systém KOHA

-        -  Návštěva Roberta Fulghuma

-         - Organizace oslav výročí 120. let železnice, vydání knihy

-         - Pokračování digitalizace starých dokumentů a periodik v rámci projektu _memoria Polička

-         - Rozvoj koncepční nabídky celoživotního vzdělávání – přednášky v knihovně, U3V

-          -Zahájení dotačního procesu pro rekonstrukci bezbariérovosti a půdní věštbu – Centrum technického vzdělávání

-          -Spuštění  - shopu www.vecizpolicky.cz

-          -Zvýšený zájem o služby knihovny – počet registrovaných uživatelů

Knihovna, knihy a uživatelé

Hlavní funkcí knihovny bude vždy zprostředkování četby občanům svého města.  Z pohledu počtu pravidelných čtenářů lze označit městskou knihovnu polička za úspěšnou.
V roce 2016 jsme evidovali 2124 registrovaných čtenářů, což lze považovat za celorepublikově úspěšné číslo.  Vzrůstající zájem o služby knihovny lze přikládat zejména tomu, že knihovna je vidět při navštěvovaných akcích (Listování, 120 železnice, festivaly), částečně dobrou pověstí personálu a nabídky knihovny. Snížený počet návštěv je, dle mého soudu, důsledkem dostupnějších on-line služeb nového katalogu Vufind (prodlužování, rezervace atd. – tabulka hovoří pouze o fyzických návštěvách)
Domnívám se, že počet 2000 čtenářů je pro městskou knihovnu v současné době hraniční, zejména dětské oddělení  je svojí velikostí zcela neadekvátní zájmu čtenářů.

registrovaní čtenáři:

ROK

REGISTROVANÍ

Z TOHO DO 15 LET

NÁVŠTEV

2016

2124

562

27458

2015

1941

619

28720

2014

1849

566

28342

2013

1864

574

28981

2012

1799

523

27857

2011

1783

530

26986

2010

1676

524

25566

2009

1696

504

24571

2008

1587

480

24039

2007

1598

509

23865

2006

1488

417

22841

2005

1458

411

 

2004

1476

431

 

2003

1442

377

 

2002

1507

437

 

2001

1433

447

 

 

Statistiky jsou z knihovního systému KOHA a sledují pouze registrované uživatele- čtenáře, vlastnící čtenářský průkaz.

Akvizice v Městské knihovně Polička v roce 2016:
Celkem bylo nakoupeno 1854 knih.

V roce 2015 jsme vydali za nákup knih celkem 271 760,- Kč

Nakupujeme z různých zdrojů, přihlížíme ke slevám a rabatům. Objednáváme přes internet zejména  z Kosmasu (30%), Euromedie Group (26%) a dalších. Nakladatelský servis Středokluky nám vozí knihy k prohlédnutí a dává nám 30% rabat. Fond doplňujeme také z knih, zakoupených v Knize Petrová a Knihkupectví Dolejš a knihkupectví Pillmayer, kde máme slevu 10%. Při výběru knih dbáme na různorodou skladbu fondu, abychom uspokojili všechny věkové kategorie, čtenáři dávají tipy na nákup novinek.

Akviziční činnost MKP hodnotím na velmi vysoké úrovni, zejména díky zkušenostem a knižnímu přehledu pracovnice akvizice i ostatních zaměstnanců, kteří se na nákupu nových knih podílí. Počet nakoupených knih a finance za ně vydané pokládám vzhledem k velikosti a zaměření knihovny za adekvátní.
Jako velmi pozitivní vidím to, že se na akvizici průběžně podílejí téměř všichni zaměstnanci knihovny.

Výsledky všech provedených kontrol v organizaci a případná opatření k nápravě:

Nejsem si vědom žádných opatření. viz  Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2016.

Zhodnocení úsporných opatření přijatých k udržení vyrovnaného hospodaření organizace:

Domnívám se, že jsme se svěřenými financemi nakládali co nejúsporněji a ve všech případech se snažili najít co nejekonomičtější řešení. Konkrétní informace viz Uzávěrka MKP za rok 2016.

Činnost knihovny v roce 2016

Přechod na knihovní systém KOHA (a katalog Vufind)

Open source správce knihovnických procesů KOHA představuje stále vyhledávanější alternativu pro knihovny v ČR i ve světě. Důvodem nejsou pouze výrazně nižší náklady na pořízení a provoz systému, ale také skutečnost, že KOHA je již téměř 20 let stabilním, robustním systémem, u kterého je jisté, že bude vždy aktuální a připraven na nová řešení, která knihovny přijímají ( pro ČR: vstup do připravovaného Centrálního portálu knihoven).
V lednu 2017 proběhlo, z hlediska uživatele, k plynulému přechodu, přes počáteční nesmělost se se systémem brzy sžily také kolegyně.  Celková cena za přechod (migrace dat, příprava instalace, nastavení katalogu Vufind, školení…) byla 130 tis Kč, 70% bylo hrazeno z dotace Ministerstva kultury. Cena za provoz a servis  pro rok 2017 je stanovena na 24 000,- Kč.
KOHA je moderní knihovní systém, který nám umožňuje kvalifikovanou a funkční organizaci dat a vyhledávání. Zejména však záleží na kvalitě  tzv. bibliodat, jejíž vylepšení je pro naši knihovnu práce na mnoho budoucích let.

 

Návštěva Roberta Fulghuma,  Listování, 120 let železnice a kulturní činnost

Návštěva spisovatele světového formátu v Tylově domě byla milou oslavou 10 let spolupráce poličské knihovny a projektu Listování.  V současné době je Listování  (s průměrně 100 diváky  každý měsíc) nejúspěšnější pravidelnou akcí, kterou pořádáme. V roce 2016 proběhla také mimořádná akce 120 let železnice, která se, věřím, důstojně zařadila k tradici oslav kulatého výročí, sahají do roku 1947. Úspěšná byla také výroční publikace, náklad 1000ks je téměř rozebrán.
Přestože pořádání kulturních akcí není primárním zájmem poličské knihovny, jsme rádi, že můžeme přispět ke kulturní diverzitě našeho města. Díky patří zejména městu Polička za fin. podporu a také vstřícnosti Divadelního klubu a dalších spolupracujících institucí.

 

Projekt –memoria Polička a digitalizace

Projekt vývoje digitální knihovny se v roce 2016 oproti plánům zdržel. Funkční testovací verze je nicméně  dostupná na adrese www.vyvoj.knihovna.policka.org , díky hezkému stávajícímu obsahu a propagaci na FB stránce Polička (www.facebook.com/mestopolicka) je tato dočasná verze již nyní u uživatelů oblíbená. Plně funkční digitální knihovna, včetně historických Jitřenek, bude spuštěna v roce 2017.
 Městská knihovna nedisponuje zejména personálními a technickými (knižní skener) kapacitami , přesto bylo v průběhu roku naskenováno více jako 800 fotografií a 6 8mm filmů se záběry Poličky. Zdigitalizovány byly také Jitřenky 1905-1920 (realizace: Spolek vozíčkářů Trend, Olomouc).
Souběžně s dokumentačními aktivitami probíhají na poličském gymnáziu aktivity vzdělávací, díky spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů, který naše aktivity podporuje i finančně (8000,-)

 

Centrum technického vzdělávání a www.vecizpolicky.cz


Na základě výzvy IROP č.56 – Infrastruktura vzdělávání, byl zahájen proces k podání žádosti na vybudování půdní vestavby a zajištění bezbarierovosti objektu knihovny, dle architektonické studie z roku 2012. Tato akce je dlouhodobě zakotvena v strategickém plánu města, věřím, že jsme na tuto příležitost dobře připraveni. Její realizací bychom dovršili etapu 1 rekonstrukce poličské knihovny (etapa 2: - dostavba dětského oddělení, etapa 3: rekonstrukce stávajících prostor).
Příprava dotačního řízení a následná (doufejme) realizace jsou hlavními tématy pro rok 2017. Druhým silným tématem bude vydavatelská a distribuční činnost, reprezentovaná www portálem Věci z Poličky, který byl spuštěn v prosinci 2016. Věřím, že tento projekt nejen, že může mít pozitivní dopad na věhlas města Poličky, ale že může mít pozitivní ekonomický dopad financování mzdových potřeb knihovny, zejména pro realizaci konceptu nízkoprahového pracoviště, definovaného v roce 2015.
V roce 2016 jsme zaměstnávali celkem 5 lidí na veřejně prospěšné práce, díky klesající podpoře ÚP se tento koncept nezdá příliš perspektivní a stabilní, přesto se jej budeme snažit i nadále využívat.
V roce 2016 došlo k navýšení mzdových prostředků o 0,8 úvazku pro paní Márii Žembovou, potřebné finance (cca 160 tis.) zajišťuje knihovna převážně z vlastních zdrojů. V tomto trendu bychom rádi pokračovali i do budoucna.

Ostatní činnost a plány pro rok 2017

Díky spolupráci s doktorkou Sýkorovou jsme schopni nově nabízet pravidelné přednášky s historickou tématikou. Tento potenciál bychom v roce 2017 chtěli využít a, ve spolupráci s jinými lektory, realizovali nultý semestr  Poličské Otevřené Univerzity, jejímž cílem by bylo nabízet kvalitní, koncepční celoživotní vzdělávání bez omezení věku.
Dlouhodobě také zajišťujeme metodickou činnost pro knihovny 16 okolních vesnic, jsem rád, že mohu konstatovat, že náš region je velmi aktivní, s mnoha nově zrekonstruovanými knihovnami, a že spolupráce s obcemi i knihovníky probíhá k oboustranné spokojenosti.
Z hlediska klasických  knihovnických služeb  a uživatelů knihovny nechystáme velké změny, v roce 2017 se chceme soustředit na stabilizaci KOHY a zahájení procesu čištění databáze. Plánujeme se připojit do nově vznikajícího Centrálního portálu knihoven, nadále pokračovat v realizaci lekcí informačního vzdělávání (cca 1500 studentů ročně).
Pro rok 2017 chystá knihovna vydání několika knih, nejen zaměřených na lokální trh, jejichž primárním distributorem by Věci z Poličky měly být.
Hlavními cíli pro rok 2017 tak zůstává úspěšná realizace projektu půdní vestavby a pokračování cesty k zajištění vícezdrojového financování  prostřednictvím knižního nakladatelství a distribuce. Pro rok 2017 chystá knihovna vydání několika knih, nejen zaměřených na lokální trh.

Za, z mého pohledu, velmi úspěšný rok 2016 je třeba poděkovat zejména lidem, kteří  jsou v knihovně zaměstnáni nebo s ní dlouhodobě spolupracují. Právě oni vytvářejí hodnoty, díky kterým je poličská knihovna institucí, respektovanou nejen lidmi z oboru, ale zejména poličskými obyvateli.

S přáním úspěšného roku 2017 (nejen pro knihovnu)

Jan Jukl, ředitel Městské knihovny Poličkazpět na přehled dokumentů
rss    | Městská knihovna Polička 2008 | Návštěv :